sklepwgk.pl komputery
szukaj w sklepie ...

lub
sklepwgk.pl komputery
regulamin SklepWGK.pl

I.
STRONY TRANSAKCJI
II. ZAMAWIANIE TOWARU
III.FORMY PŁATNOŚCI
IV.DOSTAWA TOWARÓW
V.GWARANCJA i REKLAMACJE
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWEI. STRONY TRANSAKCJI
 1. Właścicielem sklepu internetowego SklepWGK.pl jest Teamplay Grzegorz Hudycz, 03-574 Warszawa, ul. Radzymińska 94, NIP: 522-273-18-18, REGON: 145933848, który w dalszej części umowy oraz na dokumentach potwierdzających transakcję widnieje jako SPRZEDAWCA.
 2. NABYWCĄ w sklepie internetowym może być:
  - każdy, kto posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  - osoba prawna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
II. ZAMAWIANIE TOWARU
 1. Zamówienie może być złożone wyłącznie poprzez wypełnienie stosownego formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej.
 2. NABYWCA zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od momentu jego złożenia.
 3. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.
 5. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia na formularzu zamówienia niekompletnych lub niepełnych danych.
 6. W przypadku braku możliwości kontaktu z NABYWCĄ z uwagi na błędny adres lub numer telefonu, zamówienie po 3 dniach roboczych zostaje anulowane. W takiej sytuacji prosimy o ponowienie zamówienia z podaniem prawidłowych danych adresowych.
 7. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne z upoważnieniem SPRZEDAWCY do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY.
 8. Złożenie zamówienia przez NABYWCĘ jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez Teamplay danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.
 9. Wypełnienie i przesłanie przez NABYWCĘ formularza zamówienia stanowi złożenie SPRZEDAWCY oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 10. Potwierdzenie przez pracownika SPRZEDAWCY przyjęcia zamówienia do realizacji przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez SPRZEDAWCĘ i decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).
 11. NABYWCA ma prawo odebrać zamówiony towar w lokalu sklepu internetowego SPRZEDAWCY znajdującym się w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 94. W takim przypadku miejscem zawarcia umowy jest lokal sklepu internetowego, a do zawarcia umowy sprzedaży towaru dochodzi z chwilą odebrania przez NABYWCĘ zamówionego towaru z lokalu sklepu internetowego. Zawarta w ten sposób umowa nie jest umową na odległość.
III. FORMY PŁATNOŚCI
 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.
 2. Akceptujemy następujące formy płatności:
  -gotówką przy odbiorze towaru,
  -za pobraniem przy odbiorze towaru,
  -przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY przed dostarczeniem towaru (przedpłata),
  -sprzedaż ratalna

  Z chwilą wpłynięcia należności na konto SPRZEDAWCY towar zostaje wysłany wraz z fakturą.
IV. DOSTAWA TOWARÓW
 1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie Internetowym SklepWGK.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć (w indywidualnych przypadkach nawet do kilkunastu dni), jednak wtedy NABYWCA zostanie o tym bezzwłocznie poinformowany.
 3. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie poinformuje o tym NABYWCĘ.
 4. Zamówione towary są dostarczane pod adres wskazany na formularzu zamówienia
 5. Koszt dostawy (ponosi NABYWCA) określa cennik opublikowany na stronie SklepWGK.pl. Dodatkowo na terenie Warszawy towar może dostarczyć odpłatnie kierowca sklepu internetowego.
 6. W przypadku większych zamówień, SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie
 7. W przypadku, gdy miejscem zawarcia umowy sprzedaży towaru jest lokal sklepu internetowego SPRZEDAWCY, znajdujący się w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 94, NABYWCA osobiście odbiera zamówiony towar z lokalu.
 8. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na NABYWCĘ przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 9. Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.
 10. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy NABYWCY, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo obciążenia NABYWCY kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).
V. GWARANCJA i REKLAMACJE
 1. W chwili odbioru towaru NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.
 2. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi obecnemu przy dostawie (odbiorze), przedstawicielowi Poczty Polskiej lub kurierowi, oraz skontaktować się z przedstawicielami SPRZEDAWCY. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i sporządzenie protokołu szkody podpisanego następnie przez NABYWCĘ i dostawcę oraz nieodebranie przesyłki. Reklamację składa się za pomocą poczty elektronicznej – sklep@sklepwgk.pl oraz listownie na adres SPRZEDAWCY lub osobiście w lokalu SPRZEDAWCY.
 3. Każdy oferowany przez nas produkt jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do punktu serwisowego określonego w karcie gwarancyjnej.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, nie nabywającą towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni (10 dni), liczonym od dnia wydania rzeczy, pod warunkiem, że towar jest nie używany, czysty i kompletny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
 2. Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.543 kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie informacje na temat produktów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez producentów. Wygląd rzeczywisty produktów może nieco odbiegać od przedstawionego na stronie internetowej.
 4. SPRZEDAWCA nie wypożycza produktów do testowania, a zatem żądania anulowania z tego tytułu umowy sprzedaży nie będą uwzględniane.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym SklepWGK.pl oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z powyższego regulaminu przez NABYWCĘ oraz zobowiązuje NABYWCĘ do przestrzegania zawartych w nim zasad.
Copyright © 1999-2015 SklepWGK.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.